Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

WARUNKI KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ CODEX LABS

Ostatnia aktualizacja 25 kwietnia 2019 r

Witamy w Warunkach korzystania ze strony internetowej („Warunki”) firmy Codex Labs LLC (wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi i spółkami zależnymi, „Codex”, „my” lub „nas”).

Niniejsze Warunki regulują korzystanie i dostęp do strony internetowej Codex www.codexlabs.co („Witryna”). Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki, ponieważ zawierają one ważne informacje na temat Twoich praw.

Korzystając lub uzyskując dostęp do Witryny, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki. Na potrzeby niniejszych Warunków „ty” i „twój” oznaczają ciebie jako użytkownika Witryny. Aby móc dokonać zakupu na naszej Stronie, musisz mieć ukończone 18 lat lub być pełnoletni. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat lub nie jesteś pełnoletni w swojej jurysdykcji, nie możesz dokonać zakupu na naszej Stronie. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, możesz przeglądać naszą Stronę. Nie możesz jednak przekazywać nam danych osobowych, dokonywać zakupów w Witrynie ani rejestrować się w Witrynie. Niniejsza Witryna nie jest skierowana do dzieci poniżej 13 roku życia.

Należy pamiętać, że sekcja 13 zawiera klauzulę arbitrażową i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego. Zgadzając się na Warunki, zgadzasz się (a) na rozstrzyganie wszelkich sporów z nami w drodze wiążącego indywidualnego arbitrażu, co oznacza, że zrzekasz się wszelkich praw do tego, aby spory rozstrzygał sędzia lub ława przysięgłych oraz (b) że zrzekasz się prawa do udziałU w pozwie zbiorowym, arbitrażu zbiorowym lub pozwie reprezentacyjnym. Masz prawo zrezygnować z arbitrażu, jak wyjaśniono w punkcie 13.

 1. PRYWATNOŚĆ
 2. WARUNKI, ZASADY I PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI
 3. PRODUKTY I USŁUGI DO UŻYTKU OSOBISTEGO
 4. RZETELNOŚĆ INFORMACJI
 5. KONTA UŻYTKOWNIKÓW
 6. WŁASNOŚĆ I TREŚĆ WITRYNY
 7. PRAWA, KTÓRE CI PRZYZNAJEMY
 8. TREŚCI UŻYTKOWNIKA
 9. USŁUGI I MATERIAŁY STRON TRZECICH
 10. ZASTRZEŻENIA
 11. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
 12. ODSZKODOWANIE.
 13. ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ POZWÓW ZBIOROWYCH
 14. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. PRYWATNOŚĆ

Nasza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób postępujemy z informacjami, które nam przekazujesz podczas korzystania z naszej Strony. Aby uzyskać wyjaśnienia dotyczące naszych praktyk prywatności, odwiedź naszą Politykę prywatności.

2. WARUNKI, ZASADY I PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI

Nasze Warunki sprzedaży regulują zamówienia składane za pośrednictwem Witryny, a nasza Polityka wysyłek i zwrotów zawiera informacje na temat naszych zasad i procedur związanych z wysyłką i obsługą zamówień oraz zwrotami i wymianą.

3. PRODUKTY I USŁUGI DO UŻYTKU OSOBISTEGO

Produkty dostępne w Witrynie i wszelkie ich próbki, które możemy Ci dostarczyć (łącznie zwane „Produktami”), są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Nie możesz sprzedawać ani odsprzedawać żadnego z Produktów, które kupiłeś lub w inny sposób od nas otrzymałeś. Zastrzegamy sobie prawo, za powiadomieniem lub bez, do anulowania lub zmniejszenia ilości dowolnego zamówienia do realizacji lub Produktów, które mają zostać dostarczone użytkownikowi, co według naszego wyłącznego uznania może skutkować naruszeniem naszych Warunków.

4. RZETELNOŚĆ INFORMACJI

Staramy się jak najdokładniej opisywać nasze Produkty. Nie gwarantujemy jednak, że opisy Produktów, kolory, informacje lub inne treści dostępne w Serwisie są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne i pozbawione błędów.

Niniejsza Witryna może zawierać błędy lub nieścisłości i może być niekompletna lub zgodna z aktualnym stanem. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć (w tym także po złożeniu zamówienia) oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Należy pamiętać, że takie błędy, nieścisłości lub pominięcia mogą dotyczyć cen i dostępności, dlatego zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub odmowy przyjęcia zamówienia złożonego na podstawie nieprawidłowych informacji o cenach lub dostępności.

Niniejsza Witryna nie jest związana z praktyką medyczną. Wszelkie informacje i porady zawarte w Witrynie mają charakter ogólny i nie odpowiadają konkretnemu stanowi pacjenta. Korzystanie z tej Strony nie powoduje powstania relacji świadczeniodawca-pacjent. Zawsze należy skonsultować się ze specjalistą w celu diagnozy i leczenia konkretnych problemów zdrowotnych. Nie należy lekceważyć żadnych porad ani sposobów leczenia udzielanych przez pracownika służby zdrowia w oparciu o własną interpretację tego, co można przeczytać na tej Stronie. Na Stronie nie udostępnia się celowo żadnych leków na receptę ani zabiegów medycznych.

5. KONTA UŻYTKOWNIKÓW

Z zastrzeżeniem ograniczeń wiekowych określonych powyżej, możesz przeglądać i korzystać z wielu funkcji Witryny bez rejestracji, w tym dokonywać zakupów, ale aby uzyskać dostęp do niektórych części Witryny i korzystać z nich, konieczne jest utworzenie konta („Konto”) . Zgadzasz się przekazać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje dotyczące Twojego Konta. Możesz uzyskać dostęp do swojego Konta, edytować je i aktualizować, odwiedzając stronę support@codexlabscorp.com (oczekiwany czas odpowiedzi: 24–48 godzin). Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na swoim Koncie oraz za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego hasła. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub Twoje zaniechania w związku z Twoim Kontem. Musisz natychmiast powiadomić nas pod adresem support@codexlabscorp.com, jeśli wiesz lub masz jakiekolwiek powody, aby podejrzewać, że Twoje Konto lub hasło zostało skradzione, przywłaszczone lub w inny sposób naruszone, lub w przypadku jakiegokolwiek faktycznego lub podejrzewanego nieuprawnionego użycia Twojego Konta (przewidywywany czas na odpowiedź: 24-48 godzin).

Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny i korzystasz z niej w imieniu innej osoby, oświadczasz, że masz prawo związać tę osobę jako zleceniodawcę wszystkimi Warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, w zakresie, w jakim nie posiadasz uprawnienia, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków Regulaminu i akceptujesz odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Witryny w wyniku takiego dostępu lub użytkowania.

W każdej chwili możesz anulować swoje kontou nas. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub zamknięcia kont bez uprzedniego powiadomienia, z podaniem przyczyny lub bez.

6. WŁASNOŚĆ I TREŚĆ WITRYNY

Własność witryny. Witryna i jej zawartość, w tym jej „wygląd i styl” (np. tekst, grafika, obrazy), treści zastrzeżone, informacje i inne materiały, znaki towarowe, logo, znaki usługowe, funkcje, ikony przycisków, klipy audio i oprogramowanie oraz ich kompilacja i organizacja (łącznie „Treść”) są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Z wyjątkiem sytuacji związanych z Treścią Użytkownika (zdefiniowaną poniżej), zgadzasz się, że Codex lub jego licencjodawcy posiadają wszelkie prawa, tytuły i udziały w Witrynie i Treściach (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej w nich zawarte) i zgadzasz się nie podejmować jakiekolwiek działania niezgodne z interesami własnościowymi. Wraz z naszymi licencjodawcy zastrzegamy sobie wszelkie prawa związane z Witryną i Treściami (innymi niż Treści Użytkownika), w tym między innymi wyłączne prawo do tworzenia dzieł pochodnych.

Własność opinii. Możesz przesyłać opinie, komentarze i sugestie dotyczące ulepszeń Witryny, Treści lub Produktów („Opinie”). Wszystkie Opinie stają się jedyną i wyłączną własnością Codexu, a Codex może wykorzystywać i ujawniać Opinię w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu bez dalszego powiadamiania lub rekompensaty dla Ciebie i bez zatrzymywania przez Ciebie jakichkolwiek praw własności lub innych praw lub roszczeń. Niniejszym cedujesz na Codex wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym wszystkie prawa własności intelektualnej), które możesz posiadać w związku z jakąkolwiek Opinią.

7. PRAWA, KTÓRE CI PRZEKAZUJEMY

Udzielenie licencji. W przypadku przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, Codex niniejszym przyznaje Ci osobiste, obowiązujące na całym świecie, wolne od opłat, nieprzenoszalne, niepodlegające sublicencjonowaniu, niezbywalne i niewyłączne prawo dostępu do Witryny i korzystania z niej do celów osobistych oraz do tworzenia hiperłącze do strony głównej Witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Witryna internetowa zawierająca łącza do Witryny (a) może zawierać łącza do dowolnej i/lub całości naszej Treści, ale nie może być replikowana; (b) nie może sugerować, że popieramy tego typu witrynę internetową lub jej usługi lub produkty; (c) nie może fałszywie przedstawiać swoich relacji z nami; (d) nie może zawierać treści, które mogłyby zostać zinterpretowane jako niesmaczne, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne lub nielegalne lub nieodpowiednie dla osób w każdym wieku (według naszego wyłącznego uznania); oraz (e) nie może przedstawiać nas ani naszych Produktów w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób obraźliwy lub budzący zastrzeżenia, ani też nie może kojarzyć nas z niepożądanymi produktami, usługami lub opiniami. Możemy, według własnego uznania, zażądać usunięcia dowolnego łącza do Witryny, a po otrzymaniu takiego żądania niezwłocznie należy usunąć łącze. Ograniczenia w korzystaniu z witryny. Nie możesz wykonywać ani pomagać osobom trzecim w wykonywaniu którejkolwiek z poniższych czynności, chyba że prawo zabrania takich ograniczeń lub posiadasz na to naszą pisemną zgodę: 1.pobierać, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych lub oferować do sprzedaży jakiekolwiek informacje zawartych lub uzyskanych za pośrednictwem Witryny; 2.powielać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować lub dekodować Witryny lub Treści, ani też podejmować prób wykonania jakichkolwiek podobnych czynności; wykorzystywać, reprodukować lub usuwać wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, nazw handlowych, sloganów, logo, obrazów, znaków usługowych lub innych zastrzeżonych zapisów wyświetlanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem; 4.wykorzystywać Stronę do jakichkolwiek celów komercyjnych; 5. korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić, zakłócić lub osłabić Witrynę lub zakłócić korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek inną osobę lub użyć dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, która powoduje to samo; 6. podejmować próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu, ingerować, uszkadzać lub zakłócać Witrynę, konta zarejestrowane dla innych użytkowników lub systemy komputerowe lub sieci połączone z Witryną; 7. obchodzić zasady, usuwać, zmieniać, dezaktywować, pogarszać lub udaremniać jakiekolwiek środki technologiczne lub zabezpieczenia treści Witryny; 8. używać żadnego programu, pająka, robota indeksującego lub innego automatycznego urządzenia, procesu, oprogramowania lub poleceń, które przechwytują, „wydobywają”, pobierają lub w inny sposób uzyskują dostęp do Witryny w celu monitorowania, wyodrębniania, kopiowania lub gromadzenia informacji lub danych z lub za pośrednictwem Witryny lub angażowania się w dowolny ręczny proces umożliwiający wykonanie tego samego; 9. wprowadzać żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów złośliwych lub szkodliwych technologicznie; 10. korzystać z Witryny w celach nielegalnych, nękających innych, nieetycznych lub zakłócających porządek; 11. naruszać obowiązujące prawo lub regulacje w związku z korzystaniem z Witryny; lub 12. korzystać z Witryny w sposób wyraźnie zabroniony w niniejszych Warunkach.

Jakiekolwiek nieuprawnione użycie przez Ciebie Witryny lub jakiejkolwiek naszej Treści automatycznie niweluje ograniczenia licencje określone w niniejszej sekcji 7, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków przewidzianych przez obowiązujące prawo lub niniejsze Warunki.

8. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Twoje przyznanie licencji na zawartość. W związku z korzystaniem z Witryny, jeśli przesyłasz, publikujesz, wysyłasz e-mailem, udostępniasz, rozpowszechniasz, reprodukujesz lub w inny sposób udostępniasz sugestie, pomysły, zapytania, opinie, dane, tekst, oprogramowanie, dźwięk, zdjęcia, grafikę, obrazy, filmy, wiadomości lub inne treści („Twoje treści”) w Witrynie w jakikolwiek sposób (w tym między innymi za pośrednictwem formularza „Skontaktuj się z nami”), ponosisz całkowitą odpowiedzialność za swoje treści. Jako warunek korzystania z Witryny, udzielasz nam niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, ogólnoświatowej, zbywalnej, podlegającej sublicencji licencji na dostęp, użytkowanie, hostowanie, pamięć podręczną, przechowywanie, reprodukcję, przesyłanie, wyświetlanie, publikowanie, dystrybucję , modyfikowanie, dostosowywanie i tworzenie dzieł pochodnych (samodzielnie lub jako część dzieła zbiorowego) na podstawie Twoich Treści. W ramach powyższej licencji zgadzasz się, że (a) inni użytkownicy naszej Witryny mogą mieć prawo do komentowania i/lub oznaczania Twoich Treści i/lub używania, publikowania, wyświetlania, modyfikowania lub dołączania kopii Twoich Treści w ramach własnego korzystania z Witryny oraz (b) mamy prawo udostępniać dowolne Twoje Treści stronom trzecim, aby te osoby trzecie mogły rozpowszechniać, tworzyć dzieła pochodne, komentować i/lub analizować Twoje Treści w innych mediach i usługach (samodzielnie lub w ramach pracy zbiorowej). Publikując lub przesyłając Treści za pośrednictwem Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz lub uzyskałeś wszelkie prawa, licencje, zgody, pozwolenia, uprawnienia i/lub uprawnienia niezbędne do przyznania praw przyznanych w niniejszym dokumencie do Twoich Treści. Zgadzasz się, że Twoje Treści nie będą zawierać materiałów objętych prawami autorskimi lub innymi prawami własności, chyba że masz niezbędne pozwolenie lub jesteś w inny sposób prawnie uprawniony do opublikowania materiału i udzielenia nam licencji opisanej powyżej.

Powiadomienie o naruszeniu – Polityka DMCA. Jeśli uważasz, że jakikolwiek tekst, grafika, zdjęcia, dźwięk, filmy lub inne materiały lub prace przesłane, pobrane lub pojawiające się w Witrynie zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, możesz przesłać powiadomienie naszemu agentowi ds. praw autorskich zgodnie z 17 USC 512(c) ustawy Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), przekazując na piśmie następujące informacje:

- identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które jest rzekomo naruszone; -identyfikacja materiału rzekomo naruszającego prawa, którego usunięcia żąda się, łącznie z opisem jego lokalizacji w Serwisie; -informacje umożliwiające naszemu agentowi ds. praw autorskich kontakt z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail; -oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że zidentyfikowane, rzekomo naruszające prawo użycie nie jest dozwolone przez właścicieli praw autorskich, ich agenta lub prawo; -oświadczenie, że powyższe informacje są dokładne i pod rygorem odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo, że jesteś właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich; -I fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela prawa autorskiego lub prawa wyłącznego, które zostało rzekomo naruszone.

Powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres support@codexbeauty.com. Czas odpowiedzi wynosi 24–48 godzin. Naszą polityką jest, przy zaistnieniu odpowiednich okoliczności i według naszego uznania, blokowanie lub zamykanie kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej innych osób.

Użytkownik Witryny, który przesłał lub opublikował materiały uznane za naruszające prawa zgodnie z powyższym opisem, może zgłosić roszczenie wzajemne zgodnie z sekcjami 512(g)(2) i (3) ustawy DMCA. Po otrzymaniu roszczenia wzajemnego możemy przywrócić przedmiotowe posty lub materiały według własnego uznania. Aby zgłosić roszczenie wzajemne, należy przesłać pisemną wiadomość (faksem, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną), która zawiera wszystkie elementy wymagane na mocy sekcji 512(g)(2) i (3) ustawy DMCA. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za szkody, jeśli oświadczysz niezgodnie z prawdą, że treść lub działanie nie narusza praw autorskich innych osób.

9. USŁUGI I MATERIAŁY OSÓB TRZECICH

Nasza Witryna może wyświetlać treści, dane, informacje, aplikacje lub materiały od stron trzecich („Materiały stron trzecich”) lub udostępniać łącza do określonych stron internetowych osób trzecich. Korzystając z Witryny, potwierdzasz i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści, dokładności, kompletności, aktualności, ważności, zgodności z prawami autorskimi, legalności, przyzwoitości, jakości ani żadnych innych aspektów takich Materiałów stron trzecich lub stron internetowych. Nie gwarantujemy, nie popieramy, nie przyjmujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek usługi stron trzecich, Materiały stron trzecich lub strony internetowe, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Materiały stron trzecich i łącza do innych witryn internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika.

10. ZASTRZEŻENIA

Zastrzeżenia. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej odbywa się na własne ryzyko. Rozumiesz i zgadzasz się, że Witryna jest udostępniana na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.

NIE POTWIERDZAMY ANI NIE JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA DOKŁADNOŚĆ ANI WIARYGODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK OPINII, INFORMACJI, PORAD LUB OŚWIADCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE. TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST OCENA DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, OPINII, PORAD LUB INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH W WITRYNACH. KORZYSTANIE Z STRONY NIE MOŻE ZASTĄPIĆ PROFESJONALNEJ PORADY MEDYCZNEJ. JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK OSOBISTE WĄTPLIWOŚCI, PROSIMY SKONSULTOWAĆ SIĘ ZE SWOIM LEKARZEM LUB PRACOWNIKIEM ZDROWIA W ODNIESIENIU DO STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, PRODUKTÓW LUB INFORMACJI OTRZYMANYCH Z WITRYNY PRZED UŻYCIEM LUB POLEGANIEM NA NICH.

BEZ OGRANICZEŃ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, CODEX, JEJ PODMIOTY RODZINNE, SPÓŁKI ZWIĄZANE, SPÓŁKI POWIĄZANE, KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY I LICENCJODAWCY („POMIESZCZENIA KODEKSOWE”) ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA I NIENARUSZANIA PRAW. PODMIOTY KODEKSU NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ I ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (A) KOMPLETNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO LUB NIEZAWODNOŚĆ WITRYNY; (B) WSZELKIE SZKODY W SYSTEMIE KOMPUTERA, UTRATA DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY; (C) DZIAŁANIE LUB ZGODNOŚĆ Z DOWOLNĄ APLIKACJĄ LUB KONKRETNYM SYSTEMEM LUB URZĄDZENIEM; (D) CZY STRONA BĘDZIE SPEŁNIAĆ TWOJE WYMAGANIA LUB BĘDZIE DOSTĘPNA NIEPRZERWANIE, BEZPIECZNIE LUB BEZ BŁĘDÓW; ORAZ (E) USUNIĘCIE LUB NIEPRZECHOWYWANIE LUB PRZESYŁANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA ORAZ INNYCH KOMUNIKACJI UTRZYMANYCH PRZEZ WITRYNĘ. ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA OD PODMIOTÓW CODEXU LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY, NIE STWORZY ŻADNEJ GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE ZASTOSOWANE W NINIEJSZYM KODEKSIE.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczeń obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

11. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

W ZAKRESIE NIE OGRANICZONYM PRZEZ PRAWO, WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ WSZYSTKIE PODMIOTY CODEXU W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JAKIEKOLWIEK SZKÓD, W TYM SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SPECJALNYCH, PRZYKŁADOWYCH, PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB KARNYCH (Z UWZGLĘDNIENIEM ALE BEZ OGRANICZENIA PRZEZ ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH), JAKKOLWIEK SPOWODOWANYCH I OPARTYCH NA JAKICHKOLWIEK ZASADACH ODPOWIEDZIALNOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA USTALENIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY LUB WARUNKÓW ZAWARTYCH W UMOWIE, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB DELIKTU(W TYM ZANIEDBANIE LUB INNE) NAWET JEŚLI PODMIOTY CODEXU ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PODMIOTY CODEX ZASTRZEGAJĄ SOBIE, ŻE CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE OSTATECZNIE ZASĄDZONE SZKODY WOBEC PRODUKTÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY PRODUKTÓW STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA. POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W PRZYPADKU, JEŻELI WYŻEJ WYMIENIONY PRODUKT NIE SPEŁNI SWOJEGO USTALONEGO CELU.

Niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe; w takich stanach lub jurysdykcjach odpowiedzialność Podmiotów Codexu będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NAWET JEŚLI JAKIEKOLWIEK PRODUKT NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

Zastrzegamy sobie prawo uchylenia się od odpowiedzialności w przypadku naruszenia niniejszych Warunków sprzedaży w wyniku jakiejkolwiek przyczyn pozostających poza naszą kontrolą, w tym z powodu działania sił wyższych, eksplozji, powodzi, burzy, pożarów lub wypadków; wojny lub groźby wojny, sabotażu, powstania, zamieszek społecznych lub rekwizycji; ustaw, ograniczeń, regulacji, zarządzeń, zakazów lub środków prawnych wszelkiego rodzaju nałożonych przez jakąkolwiek władzę federalną, stanową lub lokalną; przepisów lub embarga dotyczących importu lub eksportu; strajków, lokautów lub innych akcji protestacyjnych, lub sporów handlowych; trudności w uzyskaniu materiałów, pracy, paliwa, części lub maszyn; awarii zasilania lub awarii maszyn.

12. 12. ODSZKODOWANIE

Użytkownik zobowiązuje się uchronić i zabezpieczyć Podmioty Codexu przed wszelkimi zobowiązaniami, kosztami, odszkodowaniami, stratami i wydatkami (w tym honorariami i kosztami obsługi prawnej) wynikającymi lub związanymi z wykroczeniem lub naruszeniem któregokolwiek z niniejszych Warunków Sprzedaży, obowiązującego prawa bądź regulacji,zaniedbania lub umyślnego działania spowodowanego przez użytkownika.

13. ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ POZWÓW ZBIOROWYCH

Najpierw proces nieformalny. Prawdą jest, że w przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Tobą a Podmiotami Codexu odnoszącego się w jakikolwiek sposób do niniejszych Warunków lub korzystania przez Ciebie z Witryny, najpierw skontaktujesz się z Codex i podejmiesz w dobrej wierze wszelkie próby, aby rozwiązać spór przed skorzystaniem z bardziej formalnych środków rozstrzygających, w tym między innymi wszelkich postępowań sądowych.

Zgoda na arbitraż i odstąpienie od pozwu zbiorowego. Po nieformalnym procesie rozstrzygania sporów wszelkie pozostałe spory, kontrowersje lub roszczenia (łącznie zwane „Roszczeniem”) odnoszące się w jakikolwiek sposób do niniejszych Warunków lub korzystania z Witryny przez użytkownika zostaną rozstrzygnięte w drodze arbitrażu. Ty i Kodeks zgadzacie się, że wszelkie Roszczenia zostaną rozstrzygnięte w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu w języku angielskim, administrowanego przez JAMS zgodnie z jego Kompleksowymi Zasadami i Procedurami Arbitrażowymi („Zasady JAMS”) w danym momencie obowiązującym (uważa się, że te zasady są włączone przez odniesienie do tej sekcji i od daty niniejszych Warunków). Arbitraż będzie prowadzony przez arbitra jedynego zgodnie z Regulaminem JAMS. Orzeczenie w sprawie wyroku arbitrażowego może zostać wydane w dowolnym sądzie właściwym. Wszelkie arbitraże na podstawie Warunków będą miały charakter indywidualny – arbitraż zbiorowy i pozwy zbiorowe nie są dozwolone. Zgadzając się na Warunki, Ty i Codex zrzekacie się prawa do rozprawy przed ławą przysięgłych lub do udziału w pozwie zbiorowym lub arbitrażu zbiorowym. Niezależnie od powyższego Ty i Codex będziecie mieli prawo wnieść pozew do sądu właściwej jurysdykcji w celu uzyskania nakazu sądowego lub innego godziwego zadośćuczynienia lub zabezpieczenia, w oczekiwaniu na ostateczną decyzję arbitra. Zamiast tego możesz dochodzić swojego roszczenia w sądzie ds. drobnych roszczeń, ale tylko wtedy, gdy Twoje roszczenie będzie zakwalifikowane, podlega takiemu sądowi i pozostaje indywidualne, niereprezentatywne i zbiorowe. Arbiter nie jest związany orzeczeniami z wcześniejszych arbitraży z udziałem różnych użytkowników, ale jest związany orzeczeniami z wcześniejszych arbitraży z udziałem tego samego użytkownika w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

Koszty arbitrażu. Płatność za wszelkie uzasadnione opłaty za złożenie wniosku w ramach JAMS, opłaty administracyjne i arbitrażowe będą zgodne z Regulaminem JAMS. Jeżeli wartość Twojego roszczenia nie przekracza 10 000 USD, Codex pokryje uzasadnione opłaty za złożenie wniosku, opłaty administracyjne i arbitrażowe związane z arbitrażem, chyba że arbiter uzna, że albo treść Twojego roszczenia, albo wnioskowane zadośćuczynienie były niepoważne lub wniesione z powodu niewłaściwych intencji.

Rezygnacja. Masz prawo zrezygnować i nie być związanym postanowieniami arbitrażowymi określonymi w niniejszych Warunkach, wysyłając pisemne powiadomienie o swojej decyzji o rezygnacji na adres support@codexbeauty.com (czas oczekiwania na odpowiedź: 24–48 godzin) lub adres pocztowy w USA podany na dole niniejszych Warunków. Powiadomienie musi zostać przesłane do Codex w ciągu trzydziestu (30) dni od rejestracji w celu korzystania z Witryny lub wyrażenia zgody na niniejsze Warunki, w przeciwnym razie będziesz zobowiązany do rozstrzygania sporów zgodnie z niniejszymi Warunkami. Jeśli zrezygnujesz z tych postanowień dotyczących arbitrażu, Codex również nie będzie nimi zobowiązany

14. POSTANOWIENIA DODATKOWE

Aktualizacja niniejszych Warunków sprzedaży. Od czasu do czasu możemy modyfikować niniejsze Warunki sprzedaży, w przypadku zaistnienia takich zmian aktualizujemy datę „Ostatniej zmiany” znajdującą się na początku niniejszych Warunków sprzedaży. Zaktualizowane Warunki sprzedaży opublikujemy na naszej Witrynie. Użytkownik powinien okresowo przeglądać Warunki sprzedaży w celu zapoznania się z tego typu zmianami. Zaktualizowane Warunki sprzedaży nabierają mocy prawnej w momencie publikacji i będą mieć zastosowanie wobec wszelkich zamówień złożonych zgodnie z datą „Ostatniej aktualizacji” lub po niej.

Arbitraż. Postanowienia dotyczące arbitrażu i Twojego prawa do rezygnacji określonego w Warunkach korzystania z Witryny regulują Twój zakup w odniesieniu do wszystkich Produktów.

Mieszkańcy Kalifornii. Jeśli jesteś obywatelem Kalifornii, zgodnie z Kodeksem Cywilnym Kalifornii § 1789.3, możesz zgłaszać skargi do Jednostki Obsługi Zażaleń Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, kontaktując się z nim pisemnie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210.

Rozdzielność. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków sprzedaży w całości lub częściowo okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to w całości lub częściowo zostanie uznane za odrębne od niniejszych Warunków sprzedaży i nie będzie miało wpływu na ważność i moc prawną pozostałych postanowień.

Różnice. Niniejsze Warunki sprzedaży i licencje udzielone na ich mocy mogą zostać scedowane przez Codex, ale nie mogą zostać scedowane przez Ciebie bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Codex. Żadne z odstąpień którejkolwiek ze stron wobec jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy nie będzie uważane za odstąpienie od jakiegokolwiek wcześniejszego lub późniejszego naruszenia lub niewykonania zobowiązań. Nagłówki sekcji użyte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy ich traktować jako mających znaczenie prawne. Warunki sprzedaży podlegają prawu stanu Kalifornia, a w odniesieniu do arbitrażu – zasadom JAMS, bez względu na normy kolizyjne. O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszych Warunkach sprzedaży, wszelkie arbitraże i inne spory sądowe dotyczące wszelkich sporów pomiędzy Tobą a Codexem związanych z niniejszymi Warunkami sprzedaży będą miały miejsce w Kalifornii.

Jak się z nami skontaktować. Możesz skontaktować się z nami w sprawie Produktów lub niniejszych Warunków sprzedaży, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@codexlabscorp.com. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 24–48 godzin.

Choose your language

Select your preferred language to personalize your experience on our website